Media

Media o dużej wydajności zlokalizowane są w bliskiej odległości od oferowanych działek:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

W bezpośrednim sąsiedztwie działek zlokalizowane są następujące miejskie sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

  • magistrala wodociągowa DN 400 mm w ul. Awicenny,
  • magistrala wodociągowa DN 600 mm w ul. Mokronoskiej,
  • kolektor kanalizacji sanitarnej DN 800 mm w ul. Mokronoskiej.

Istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna pozwala na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków po wybudowaniu sieci rozdzielczych.

Zaopatrzenie w gaz

Gazociągiem, do którego mogłyby by zostać przyłączone obiekty zlokalizowane na przedmiotowych obszarze, jest istniejący w ul. Awicenny gazociąg średniego ciśnienia o średnicy DN 125.